Avrupa Dil Ödülü Merkez Ol
Aday Giriş
Haberler / Duyurular

13 Eylul 2013 Brüksel UTS Sınavları Detaylı bilgi için tıklayınız. 15.07.2013

2013'te yapılacak UTS Okul Sınavı Detaylı bilgi için tıklayınız. 13.12.2012

2011 - 2012 UTS Okul Sınavları UTS Okul sınav sonuçları.. 13.12.2012
UTS Nedir?

UTS, yabancı dil olarak Türkçe becerisini, internet üzerinden bilgisayar aracılığıyla ölçen, bir düzey belirleme ve sertifikalandırma sınavıdır. Detaylı bilgi için tıklayınız.


Sınavı başlatmak için tıklayınız.
Sınav Düzeyleri Nelerdir?

UTS, 5 sınav düzeyine sahiptir. Detaylı bilgi için tıklayınız.


Nerelerde Yapılır?

Sınavlar, Türkiye’de TÖMER şubelerinde, yurtdışında ise UTS sınav merkezlerinde yapılmaktadır. Tüm sınav merkezlerini görmek için tıklayınız.


Sınav Süreci

» Sınav kaydı yapılır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

» Tanıtım sınavına girilir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

» UTS sınavına girilir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

» Sınav değerlendirilir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

» Sınav sonucu açıklanır. Sınav sonucunuzu öğrenebilmek için tıklayınız.
UTS

Uzaktan Türkçe Sınavı ile ilgili bilgi alabilmek için tıklayınız.

Sınava Dair

Sınava dair bilgi almak için tıklayınız.

Avrupa Dil Portfolyosu

Avrupa Dil Portfolyosu hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

SÖZLEŞME

Sözleşmeyi kabul ediyorum. Sözleşmeyi indirmek için tıklayınız.
 
 
TARAFLARI
  
Madde 1-
 
Bu Sözleşme,
 
Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi
(Bundan sonra TÖMER olarak anılacaktır.)
 
ile
 
…………………………………………………………………………………….………
(Bundan sonra SINAV MERKEZİ olarak anılacaktır.)
 
arasında yapılmıştır.
                                        
KONUSU
 
Madde 2-  Sözleşmenin konusu, TÖMER ve iş ortaklığı 02/02/2009  tarihli ayrı bir sözleşmeyle imza altına alınan Bilemek Yazılım, İletişim ve Eğitim Ltd. Şti. (Bundan sonra BİLEMEK olarak anılacaktır.) tarafından oluşturulan Uzaktan Türkçe Sınavı’nın (Bundan sonra UTS olarak adlandırılacaktır.) işbu sözleşmenin tüm maddelerinde belirlenen koşullar dahilinde SINAV MERKEZİ tarafından uygulanması ve bu uygulamaya dair esaslardır.
 
SÜRESİ
 
Madde 3- Bu sözleşme, imzalanma tarihinden itibaren 1 yıl (12 ay) süreyle geçerli olacaktır. Taraflardan birinin, diğer tarafa sözleşmenin sona ermesinden en az 1 ay (30 gün) önce sözleşmeyi yenilemeyeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda bu sözleşme aynı şartlarda 1’er yıllığına uzatılmış sayılacaktır.
 
TANIMLARI
 
Madde 4-
 
İş Ortağı ile, TÖMER’in işbu sözleşmeden doğan haklarına ayrı bir sözleşmeyle ortak olan, Türkiye’de mukim Bilemek Yazılım, İletişim ve Eğitim Ltd. Şti. (Öncesinde ve bundan sonra BİLEMEK olarak anılmaktadır.) kastedilmektedir.
 
Aday ile, SINAV MERKEZİ tarafından UTS Merkezi’nde bir UTS alma hakkı verilmiş her bir birey kastedilmektedir.
 
Aday Verisi ile, adaylar hakkında SINAV MERKEZİ tarafından elde edilebilir/erişilebilir, ya da açıklanabilir, bütün bilgiler kastedilmektedir.
 
Merkez ile SINAV MERKEZİ tarafından UTS’nin uygulanması için belirlenmiş yer kastedilmektedir.
 
 
UTS ile adayların çevrimiçi olarak Türkçe düzeylerini belirlemek için başvurdukları, Türkçe düzeylerini belgelendirdikleri ve bu belgeye ait bilgileri izledikleri Uzaktan Türkçe Sınavı Platformu kastedilmektedir.
 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
 
Madde 5-
 
SINAV MERKEZİ TÖMER karşısında;
(i) bu sözleşmeye girmek ve sözleşmeyi uygulamak konusunda tam erk ve yetkiye sahip olduğunu,
(ii) UTS’yi uygulamak için gereken (burada belirtilenlerle sınırlı kalmaksızın; bilgisayar donanımı, yazılım ve internet bağlantısı) altyapıya sahip olduğunu,
(iii) bu sözleşmeye uygun olarak gerekli görülen sayıda çalışana sahip olduğu ya da olacağını,
(iv) UTS uygulaması için yıllık programı ve mekânda bir defada UTS alabilecek maksimum aday sayısını belirleyeceğini,
(v) belirlenmiş sınav tarihlerini adaylara duyuracağını ve adayları bilgilendireceğini,
(vi) adaylardan Sınav kayıt ücretinin toplanmasından ve bu paranın Madde 6’da belirtilen şartlarda havale edilmesinden sorumlu olduğunu,
(vii) önceden TÖMER’e bildirildiği kadar aday sayısıyla ve yine önceden bildirilen tarihlerde Sınav Yönetimleri sağlamaya uygun olduğunu,
(viii) bu sözleşmeye uygun olarak yükümlülüklerini yerine getireceğini ve zaman zaman TÖMER tek yönlü kararı doğrultusunda bu yükümlülüklerde değişiklikler gerçekleşebileceğini,
(ix) Sınav sonuçlarının ilan edilmesinde ve adaylara konuyla ilgili yapılabilecek duyuruların yapılmasında TÖMER’le işbirliği yapacağını,
(x) UTS’nin başarıyla tamamlanması amacıyla Mekanın hazır tutulması, Sınav yönetimi ve Sınava hazırlık yapılması ile diğer bağlantılı etkinlikleri
kabul ve taahhüt eder.
 
TÖMER SINAV MERKEZİ karşısında
(xi) angajmana girilen ve ücreti tahsil edilen tüm adayların sınavlarını zamanında yapacağını,
(xii) sınavın uygulanmasıyla ilgili TÖMER’den kaynaklanan bir sorun olduğu takdirde bu sorunu çözmek için maddi ve manevi her türlü telafi edici gerekleri yerine getireceğini,
(xiii) sınavları ve sınav süresince gereken işlemleri genel sınav etiğine uygun olarak yapacağını kabul ve tahahhüt eder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
SINAV ÜCRETİ VE ÖDEME BİÇİMİ
 
Madde 6- Sınav ücreti, Sözleşme süresince diploma sınavları (C1) için 150, sertifika sınavları için 75 Euro olarak belirlenmiştir. Bu ücret karşılıklı uzlaşmaya bağlı olarak değiştirilebilir. Sınav ücreti adaylardan SINAV MERKEZİ tarafından alınır ve SINAV MERKEZİ, bulunduğu ülkenin vergi mevzuatına göre yapılan kesintiler çıktıktan sonra geriye kalan toplam sınav ücretinin 2/3’ünü iş ortağı BİLEMEK hesabına sınav uygulama tarihinden en az 7 gün önce havale eder.
 
ZORLAYICI DURUMLAR
 
Madde 7- İşbu sözleşmede belirtilen süre içinde taraflarca gerekli görüldüğü takdirde uygulama esasları ve sınav ücretleri yeniden düzenlenebilir.
 
SÖZLEŞMENİN FESHİ:
 
Madde 8- Taraflardan biri, bu sözleşmede yazılı yükümlülüklerden herhangi birini yerine getirmezse, diğer taraf bu durumu yazılı olarak bildirerek otuz (30) gün içerisinde düzeltilmesini isteyecektir. Söz konusu durum bu süre içinde düzeltilmediği takdirde, ilgili taraf sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır. SINAV MERKEZİ’nin bu sözleşme dâhilindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle TÖMER tarafından feshedilmesi halinde, TÖMER o zamana kadar verdiği her türlü hizmetin ücretini almaya hak kazanır. Bunun dışında herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Taraflardan birinin herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşme şartlarını yerine getiremeyeceğini diğer tarafa yazılı olarak yüz yirmi (120) gün öncesinden haber vermesi durumunda sona erdirilebilir.
 
GÜVENLİK VE DENETLEME
 
Madde 9- SINAV MERKEZİ, Sınav Yönetimlerinin bütünlüğünün TÖMER’in kurumsal çıkarları ve itibarı açısından çok önemli olduğunu anlar ve kabul eder. Buna göre de, Sınav malzemeleri ve bu sözleşmeden kaynaklanan Sınav Yönetimleriyle ilgili yordamların herhangi bir biçimde ihlali ya da ihlal kuşkusu olduğunda, SINAV MERKEZİ hemen TÖMER’i bilgilendirecektir. TÖMER, Merkezin bu tür Sınav güvenlik yordamlarına uyduğunu denetlemek amacıyla önceden bildirerek ya da bildirmeden gözlemciler gönderme hakkına sahiptir.
 
YASALARA UYGUNLUK
 
Madde 10- SINAV MERKEZİ, sözleşme süresince, bir sınırlama olmaksızın, özürlü adaylarla ilgili yasalar da dahil olmak üzere geçerli tüm yerel yasalara uyacağını ve buna göre de Sınavın sağlanması ve uygulanması için her türlü gerekli izni, yetki ve lisansı temin edip koruyacağını anlar ve kabul eder.
 
 
 
GİZLİLİK
 
Madde 11- SINAV MERKEZİ, Sınav ile TÖMER’e ilişkin her türlü iyelik hakkını ve gizli bilgiyi en üst düzeyde gizlilikle kullanmayı ve bu türden (Madde 13 ve 14’te sözü edilen) bilgiyi yetkisiz üçüncü taraflardan korumayı ve bilgiyi üçüncü taraflarca erişilir hale getirmeden önce de TÖMER’den yazılı onay alma koşulunu kabul eder.
 
 
VERİLERİN KULLANIMI
 
Madde 12- SINAV MERKEZİ adaylara ilişkin ad, adres, e-posta adresi, kredi kartı bilgisi ya da sözleşmenin yükümlülükleri çerçevesinde aday listeleri ya da aday gruplarının diğer bilgilerini saklamayı kabul eder. Sözleşme sona erdiğinde, SINAV MERKEZİ, Adayların verilerini TÖMER’e vermeyi ya da ortadan kaldırmayı kabul eder. Her iki durumda da SINAV MERKEZİ, TÖMER’i izlenmiş olan yol konusunda bilgilendirecektir. SINAV MERKEZİ, Aday Verilerinin güvenceye alınması için etkili bir güvenlik programı için gereken önlemleri uygulamayı kabul eder.
 
TEKNOLOJİLER VE TESCİLLİ MALZEMELER
 
Madde 13- SINAV MERKEZİ işbu sözleşmenin öngördüğü sorumluluklarını yerine getirmesi için kendisine sağlanan, yalnızca burada belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere, bütün UTS İyeliğindeki Teknolojiler ve Tescilli Malzemeleri üzerinde TÖMER ve onun iş ortağı BİLEMEK’in telif hakkı ve ticari sır da dahil olmak üzere, fakat yalnızca bunlarla sınırlı kalmadan bütün hakları elinde bulundurduğunu kabul eder. UTS’nin teknolojileri ve tescilli malzemeleri şu kalemlerin tümünü içerir: (i) Bütün UTS siyasa, yordam, uygulama ve benzeri açıklamaları; (ii) Tescilli sınama yazılımı ve tescilli internet tabanlı veri girişi, ölçüm ve değerlendirme, sorun çözme, Sınav hazırlama ve yönetimi modülleri; (iii) Sınav hakkındaki bütün veriler; (iv) Aday Verileri ve bütün Aday Sınav sonuçları; (v) TÖMER tarafından SINAV MERKEZİ’ne tescilli olarak bildirilen ve yalnızca bunlarla sınırlı kalmamak üzere, belgeleri, yazınsal eserleri ve diğer bütün malzemeleri içeren her türlü bilgi ve (vi) bilgisayar tabanlı sınavların yönetimi için güvenlik yordamları. Yukarıda belirtilen herhangi bir yazılımı içermesi durumunda, bu tür yazılımlar yalnızca obje konu biçiminde olacak, kaynak kodu içermeyecek ve TÖMER veya BİLEMEK tarafından SINAV MERKEZİ’ne sağlanmış bu tür yazılımların her türlü değiştirilmiş sürümünü ya da güncellenmiş sürümünü içerecektir.
 
FERAGAT VE HAK DEVRİ
 
Madde 14- Buradan itibaren SINAV MERKEZİ, TÖMER ve onun iş ortağı BİLEMEK, onun acenteleri, çalışanları, ardıllarına karşı şimdi ya da bundan sonra doğabilecek bütün haklarından feragat edip bu hakları devreder ve UTS İyeliğindeki Teknolojiler ve Tescilli Malzemelerin kabul veya reddinden ve UTS İyeliğindeki Teknolojiler ve Tescilli Malzemelerin iletilmesi, elde edilmesi, bakımı, korunması, koşulları, geri verilmesi ya da işletilmesinden kaynaklanacak her türlü kayıp, hasar, ceza, yaralanma, sav, eylem ve davayı, her türden ve her nitelikte yasal harcama da dahil olmak üzere üstlenir.
 
 
 
 
LİSANSLAR
 
Madde 15- Bu sözleşme maddelerine bağlı kalmak koşuluyla, TÖMER, buradan itibaren SINAV MERKEZİ’ne UTS İyeliğindeki Teknolojiler ve Tescilli Malzemelerin SINAV MERKEZİ tarafından talep edildiği biçimiyle yalnızca bu sözleşmede öngörülen yükümlülükleri yerine getirmesi için ve alt lisans oluşturma hakkını vermeksizin, paylaşılamayacak, telif hakkını devretmeyen nitelikte, devredilemez bir kullanım hakkı sunar. SINAV MERKEZİ, UTS İyeliğindeki Teknolojiler ve Tescilli Malzemelerin bu sözleşme maddelerine uygun kullanım hakkı dışında, kendisine bu sözleşme yoluyla UTS İyeliğindeki Teknolojiler ve Tescilli Malzemeleri üzerinde hiçbir hak verilmediğini kabul eder ve onaylar. UTS İyeliğindeki Teknolojiler ve Tescilli Malzemelere erişim elde eden SINAV MERKEZİ ya da SINAV MERKEZİ’nden bunu dolaylı ya da dolaysız olarak elde eden herhangi bir üçüncü taraf (i) UTS İyeliğindeki Teknolojiler ve Tescilli Malzemelerine dayalı herhangi bir eser kopyalayamaz, dağıtamaz, açığa vuramaz ya da türetemez; (ii) UTS İyeliğindeki Teknolojiler ve Tescilli Malzemeleri içinde yer alan herhangi bir yazılımı geri çözümlemeye maruz bırakamaz, kaynak koda dönüştüremez, parçalayamaz ya da kaynak kod yaratmayı kabul edemez. SINAV MERKEZİ UTS İyeliğindeki Teknolojiler ve Tescilli Malzemelerine doğrudan ya da dolaylı olarak SINAV MERKEZİ’nden ulaşan herhangi bir üçüncü tarafın Bölüm 14’ü ihmal eden her türlü eyleminin tam sorumluluğunu ve yükümlülüğünü üstlenir.
 
SORUMLULUK İHMALİ
 
Madde 16- SINAV MERKEZİ, TÖMER ve onun iş ortağı BİLEMEK’in teknolojiler ve tescilli malzemeler üzerindeki iyelik haklarının ihlal edilmemesi için makul düzeyde çaba gösterecektir. SINAV MERKEZİ bu türden ihlalleri bildirmekle yükümlüdür ve TÖMER tarafından tamamen TÖMER’in denetiminde olacak bir takibatın gerçekleştirilmesine karar verilirse, SINAV MERKEZİ tam bir işbirliği sergileyecektir. Eğer bir üçüncü taraf SINAV MERKEZİ aleyhine Teknolojiler ile Tescilli Malzemelerin kullanımının üçüncü tarafın iyelik haklarını ihlal ettiği savında bulunursa, TÖMER derhal SINAV MERKEZİ tarafından bilgilendirilecek ve TÖMER bu savdan kaynaklanan her türlü yasal süreci ya da görüşmeyi denetleme hakkını (fakat yükümlülüğünü değil) taşıyacaktır. Merkezde yürütülen işlemlerin sonucu olarak doğan herhangi bir yükümlülük durumunda, SINAV MERKEZİ sorumlu olacaktır.
 
ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:
 
Madde 17- Bu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi olacak ve bu yasalar çerçevesinde yorumlanacak ve dilden kaynaklanan bir ihtilaf yaşandığında Türkçe versiyonu esas alınacaktır. Bu sözleşmeden kaynaklanan ve karşılıklı olarak çözülemeyen her türlü sözleşmede Türkiye Cumhuriyeti yasaları gereğince Ankara’daki yetkili Türk mahkemelerine gidilecektir. TÖMER, SINAV MERKEZİ’nin, bu sözleşmede tanımlandığı biçimiyle herhangi bir entelektüel ya da diğer iyelik hakkını ihlal etmesi durumunda SINAV MERKEZİ’ne karşı yasal eylemde bulunma hakkını saklı tutar.
 
SINIRLAMALAR
 
Madde 18- TÖMER ile SINAV MERKEZİ bu sözleşmenin geçerli olduğu sürenin tamamı boyunca birbirlerine karşı bağımsız yükleniciler olarak kalacaktır ve aralarında diğer türden herhangi bir ilişkinin varolduğu anlamı çıkarılmayacaktır. Ancak, TÖMER bu sözleşme gereğince taşıdığı haklarını ve sorumluluklarını, tamamen ya da kısmen, SINAV MERKEZİ’ne yazılı önel vererek tahsis edebilir. SINAV MERKEZİ bu sözleşme gereğince taşıdığı hakları ve sorumlulukları, önceden TÖMER’den yazılı izin almak koşuluyla, tahsis edebilir.
 
BİLDİRİM
 
Madde 19- Bu sözleşme gereğince yapılacak her türlü bildirim yazılı biçimde olacak ve faks (ileti onayı ile geçerlidir), e-posta (çıktısı ile geçerlidir) ve/veya kurye (iletilme onayıyla geçerlidir) gönderilecek ve bildirimin faks ya da e-posta ile yapılması durumunda alındığı ilk iş gününden itibaren, bildirimin kurye hizmeti yoluyla yapılması durumunda da alındığı günden itibaren, geçerli kabul edilecektir.
 
YÜRÜTME:
 
Madde 20- Taraflarca imza tarihinde iki nüsha ve altı sayfa olarak düzenlenip imza edilen ve 20 maddeden oluşan bu sözleşme aşağıda belirtilen imza tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.
 
 
 
 
Ankara Üniversitesi TÖMER a.                                         İmza
 
 
…………………………………………..                          ………………………
 
 
 
SINAV MERKEZİ a.                                                        İmza
 
 
………………………………………….                           ………………………
 
 
 
                                                                          Tarih
 
                                                                  …. / …. / ……….